Specialista na IT infrastrukturu a bezpečnost
+420 544 528 336 +420 544 528 336
email

Vaše data jsou u nás v bezpečí.
Přečtěte si naše podmínky ochrany os. údajů.

Zpracování osobních údajů

Kdo jsme:

Jsme společnost UNIS COMPUTERS a.s., se sídlem na adrese Jundrovská 31, 624 00 Brno,
IČ: 63476223, DIČ: CZ63476223, web: www.uniscomp.cz a jsme správcem Vašich osobních údajů

Co a jaké údaje uchováváme:

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa
 3. vaše hodnocení produktů a služeb a informace vyplněné do dotazníků z eventů
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích
 5. údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 6. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
 7. odvozené údaje, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;
 8. dokumentární fotografie a videa zachycující průběh našich setkání se zákazníky (eventů), které následně publikujeme na webových stránkách naší společnosti, Youtube a dalších propagačních materiálech a kanálech.

Proč údaje uchováváme, zpracováváme a co nás k tomu opravňuje:

Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. S vaším souhlasem předáváme údaje třetím stranám a našim partnerům. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy v podobě možnosti zkvalitnění našich služeb nebo váš souhlas.

Údaje, fotografie a videa pořízená na eventech používáme pro zdokumentování těchto setkání se zákazníky a publikujeme je na našich webových prezentacích (www.uniscomp.cz, www.prytanis.cz, www.kybos.cz), Youtube, sociálních sítích a také tyto dokumentární fotografie předáváme partnerům našich akcí za účelem získání jejich partnerské podpory a následné propagace.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti
 2. na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte u obchodních manažerů. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naše sídlo.

Jak dlouho

Vaše údaje uchováváme po dobu, která je obvyklá pro životnost produktů či služeb, které jste u nás zakoupily a díky těmto údajům Vám můžeme nabídnout obnovu zařízení či služeb. Údaje uchováváme po dobu 10 let, respektive po dobu trvání Vašeho souhlasu, případně po dobu, kterou nám ukládají jiné právní předpisy.

Komu Vaše údaje předáváme a kdo nám pomáhá je zpracovávat

Vaše data předáváme dodavatelům a partnerům našich akcí za účelem získání podpory našich akcí pro zákazníky, kteří je potřebují za účelem daňové uznatelnosti vynaložených nákladů. Vaše data jsou předávána a využívány také pro vypracování výhodnějších nabídek pro Vás – naše zákazníky nebo potencionální zákazníky. Vaše údaje nepředáváme do žádných třetích zemí.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů:

Máte právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali nebo zneplatnili. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme nebo zneplatníme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Mějte však, prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, které údaje jsou správné
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme nebo potřebujeme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli)
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat v technicky co možná nejkratším termínu; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pokud pocítíte potřebu podat stížnost, rádi bychom Vás tímto zdvořile požádali, abyste nás nejdříve kontaktovali nejlépe přímo pana ředitele pana Vítězslava Macha, a společně se pokusíme vyhovět Vám v maximálním možném rozsahu. Vždy preferujeme dohodu a vlídné jednání mezi našimi stranami.

Jak zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů naší společností:

Kontaktujte naši obchodní společnost a obchodní manažery, Ti Vám rádi vyhoví. O výmazu či zneplatnění údajů dostanete potvrzení emailem.

Jak požádat o výpis o osobních údajích, které o Vás aktuálně uchováváme:

Kontaktujte naši obchodní společnost a obchodní manažery, Ti Vám rádi vyhoví. Údaje obdržíte emailem. (druhá a další žádost bude zpoplatněna)